ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI FINIDR

Každý bychom měli převzít zodpovědnost za své činy a konat v duchu pravidel etiky. Není reálné, aby Etický kodex předvídal každou etickou situaci,
se kterou se zaměstnanec setká.

Kodex je etická nadstavba nad rámec zákoníku práce, pracovního řádu, případně dalších vnitřních závazných předpisů. Zahrnuje body a doporučení,
která reprezentují morální zásady zaměstnanců naší společnosti a pomáhá nám v každodenním pracovním životě.

Naším společným cílem je, aby společnost FINIDR, s.r.o. (dále jen FINIDR) v maximální možné míře plnila stanovenou strategii, prosperovala
a naplňovala principy poctivého podnikání. V kodexu jsou formulována naše základní očekávání ve vztahu k zaměstnancům a také mezi zaměstnanci,
dále k těm, s nimiž podnikáme, včetně našich obchodních partnerů.

Kodex platí v celé společnosti FINIDR, je závazný pro všechny zaměstnance, a to bez ohledu na druh uzavřené pracovní smlouvy.

Kodex představuje závazek společnosti FINIDR, s.r.o. podnikat poctivě a naplňovat cíle společnosti.

Tím, že pro společnost FINIDR, s.r.o. pracujeme, souhlasíme, že budeme tento závazek dodržovat a nebudeme tolerovat jeho porušování.

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění!(Ian McDermott )

I. KDO JSME

Jsme ryze česká tiskárna a knihárna, patříme mezi největší výrobce knih ve střední Evropě.
Naším zákazníkům poskytujeme profesionální služby od roku 1994.

Tvoříme tým FINIDR – tým aktivních, slušných a poctivých lidí.

VIZE

Vedeme značku FINIDR mezi nejlepší polygrafické podniky na světě.

STRATEGIE

 • Na každé pozici máme člověka srovnatelného s nejlepšími v Evropě.
 • Vyrábíme vždy kvalitně a včas.
 • Rozšiřujeme poskytované služby a zlepšujeme naše procesy.
 • Zlepšujeme se neustále a pravidelně se vzděláváme.
 • Myslíme pozitivně, děláme svou práci rádi, odborně a profesionálně.

CÍL

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám rád vrací a dál doporučuje naše služby.

Naším cílem je motivovaný, sebevědomý, samostatný a odpovědný zaměstnanec.

HODNOTY

Slušnost * Důvěra * Zodpovědnost * Vzájemná úcta * Čestnost * Pozitivní myšlení * Aktivní přístup

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 • Přistupujeme zodpovědně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům.
 • Udržujeme korektní obchodní vztahy se svými zákazníky, dodavateli i poskytovateli služeb.
 • Aktivně se zapojujeme do společensky prospěšných aktivit a charitativních akcí.
 • Pečujeme o zaměstnance, jejich zdraví, bezpečnost a vzdělávání.
 • Plníme povinnosti vůči státu, městu a místu našeho podnikání.

„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“ (Jack Welch)

II. STAVÍME ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍ MÍSTO

 • Potřeby zákazníka mají nejvyšší prioritu při naplňování strategie firmy.
 • Zákazník je centrem naší pozornosti a našeho úsilí.
 • Budujeme se zákazníky dlouhodobé vztahy založené na důvěře a partnerství.
 • Našimi klienty jsou jak zákazníci firmy, tak interní spolupracovníci.
 • Máme pochopení pro to, že i zákazník je člen týmu a má své požadavky.
 • Zvládneme i náročné zákazníky, každý zákazník nám pomáhá se zlepšovat.
 • Jednáme profesionálně.
 • Hledáme postupy, metody a způsoby, jak co nejlépe, v nejvyšší kvalitě a v dohodnutém termínu vyhovět požadavkům našich zákazníků.
 • Chráníme soukromí našich zákazníků, s jejich osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem.
 • Není malých zákazníků.

„Existuje jen jeden šéf. Zákazník. On může vyhodit z podniku každého jednoduše tím, že utratí své peníze někde jinde“ (Sam Walten)

III. PEČUJEME O VZTAHY UVNITŘ FIRMY A JSME LOAJÁLNÍ

 • Jsme loajální vůči firmě i sobě navzájem.
 • Firmu na veřejnosti nijak nehaníme a rádi se podělíme o úspěchy firmy.
 • Nešíříme citlivé informace, zachováváme firemní tajemství.
 • Jsme zodpovědní za to, co děláme, nestydíme se za sebe ohlédnout.
 • Respektujeme se navzájem a vážíme si dobré práce všech.
 • Jsme jednotní a jdeme příkladem.
 • Neodmítneme pomoc kolegovi.

„Nic není víc matoucí než lidé, kteří rozdávají dobré rady, ale sami jsou špatný příklad.“ (Norman Vincent Peale)

IV. NAKLÁDÁME HOSPODÁRNĚ S MAJETKEM FIRMY

 • Majetek a služby ve vlastnictví společnosti FINIDR slouží výhradně na podporu plnění našich pracovních povinností a ve prospěch naší společnosti.
 • Jednáme v nejlepším zájmu společnosti FINIDR a nevyužíváme majetek (hmotný i nehmotný), informace ani vlastní pozice ve společnosti k osobnímu obohacení.
 • Opatrujeme a chráníme veškerý firemní majetek a vybavení, chováme se jako dobrý hospodář.
 • Netolerujeme jakékoliv plýtvání a lhostejnost k potenciálně hrozícím škodám.

„Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu.“ (Johan Wolfgang von Goethe)

V. MÁME AKTIVNÍ PŘÍSTUP

 • Aktivně řešíme svěřené úkoly, dotahujeme věci do konce.
 • Plníme termíny v požadované kvalitě.
 • Jsme inovativní a nabízíme nejlepší řešení.
 • Jsme odpovědní za svá rozhodnutí.
 • Velkých cílů dosahujeme tím, že pracujeme jako tým.
 • Neustále se vzděláváme a zdokonalujeme v procesech.

„Pokud chceme vykonat něco velkého, musíme pro tento cíl pracovat každý den svého života.“ (Zig Ziglar)

VI. JEDNÁME KOREKTNĚ S OBCHODNÍMI PARTNERY

 • Jednáme s obchodními partnery podle etických měřítek a dodržujeme příslušné právní předpisy.
 • Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojit ke střetu osobních a obchodních zájmů.
 • Odmítneme jakékoliv jednání, jehož důsledkem by mohla být ohrožena naše nestrannost při rozhodování o záležitostech našich zákazníků
  nebo dodavatelů, abychom neohrozili dobrou pověst a důvěryhodnost firmy.
 • Netolerujeme nelegální, ani nečestné prostředky jako přijímání a poskytování úplatků či jiných plateb za účelem podpory obchodních zájmů firmy.
 • Nevyužíváme výhody vyplývající z pracovního postavení, ani informace získané při výkonu práce k osobnímu prospěchu, ani prospěchu jiných osob
  a neovlivňujeme žádnou osobu či instituci zneužitím pracovního postavení.
 • Nepřijímáme ani nevyžadujeme dárky a pozornosti, které by mohly ovlivnit naši nestrannost, nebo jednání směřující proti zájmům naší firmy.
 • V případě nejistoty se obrátíme s dotazem na svého nadřízeného.

„Neexistuje místo ani člověk, který by Tě skryl před následky Tvých činů.“ (Buddha)

 

FINIDR – Tým aktivních, slušných a poctivých lidí

 

POLITIKA LIDSKÝCH PRÁV

Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. vyjadřuje naši úctu ke všem lidským právům. Tato Politika je zaměřena na oblasti, které byly v našich činnostech označené jako prioritní.

Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. stanovuje zásady pro naše činnosti a chování ve vztahu k lidským právům.
Na podporu této Politiky vypracujeme pracovní postupy pro vytvoření prostředí, ve kterém jsou respektována lidská práva a pro zaručení toho, že se nezapojíme do činností, které přímo či nepřímo porušují lidská práva.

Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. doplňuje a shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic společnosti. Tyto zahrnují náš Etický kodex, Protikorupční politiku, Pracovní řád, Mzdový předpis a směrnici Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Celý dokument Politiky lidských práv společnosti FINIDR, s. r. o.