Vnitřní oznamovací systém FINIDRu

Tento nástroj byl zřízen za účelem podání oznámení o podezření z protiprávního jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a které má znaky trestného činu či přestupku, nebo spadá do jedné z určených oblastí. Těmi jsou ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů, ochrana majetku, finanční podvody a korupce aj.

 

Informace před podáním oznámení

Oznamovatel jakéhokoliv podezření z protiprávního jednání musí v době oznámení jednat v dobré víře a mít pádný důvod se domnívat, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná, skutečná a pravdivá fakta.

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé či sledovat prostřednictvím oznámení vlastní prospěch. Takové jednání může být sankcionováno.

Při získávání informací dokládající pravdivost oznamované události by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

 

Možnosti podání oznámení:

1. Vnitřní oznamovací systém:

 • Elektronicky na e-mail:        whistleblowing@finidr.cz
 • Telefonicky na číslo:             +420 558 772 189 / +420 558 772 147
 • Písemně na adresu:              WHISTLEBLOWING
                                                    FINIDR, s.r.o.
                                                    Lípová 1965
                                                    Český Těšín
                                                    737 01
 • Osobně: po domluvě na jednom z výše uvedených tel. čísel či e-mailu

2. Vnější oznamovací systém:

Ministerstvo spravedlnosti

 

Informace, které by mělo oznámení obsahovat:

 1. Oblast nahlášeného protiprávního jednání.
 2. Kdy k protiprávnímu jednání došlo (datum, čas, příp. období).
 3. Místo protiprávního jednání.
 4. Kdo je podezřelý z protiprávního jednání.
 5. Způsob, jakým došlo k protiprávnímu jednání.
 6. Podrobnosti o krocích, které byly v souvislosti s protiprávním jednáním učiněny.
 7. Odhad způsobené škody protiprávního jednání.
 8. Komu, kdy a jakým způsobem bylo ještě protiprávní jednáni oznámeno.
 9. Dokumentace k protiprávnímu jednání, pokud je k dispozici. Pokud dokumentace není přístupná, ale existuje, je třeba uvést o jakou dokumentaci se jedná a kde je uložena.
 10. Kontaktní údaje oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa).

Rozsah a kvalita předložených informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Co bude dál:

Oznamovatel bude o přijetí i vyřízení oznámení ve stanovených lhůtách informován. Oznamovatel může být po posouzení obsahu oznámení požádán o jeho doplnění či bližšího objasnění uvedených informací.*

*Neplatí, pokud oznamovatel požádá o nevyrozumění nebo totožnost oznamovatele není známá nebo jeho kontaktováním by došlo k ohrožení zájmu na jeho ochraně totožnosti či k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.