1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA, SOUČINNOST

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně a předat jej ve stanoveném termínu objednateli. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1.2 Definice pojmů:

 • výrobní podklady: kompletní tiskové podklady v elektronické podobě.
 • Soubory ve formátu PDF:včetně všech fontů vytvořené standardním legálním software.
 • Jiný druh tiskových podkladů musí být předem schválen zhotovitelem.
 • Legální software: originální a pravý software užívaný na základě licenční smlouvy a v souladu s ní.
 • Plotr: zkušební otisk výrobních podkladů zpracovaných pro tisk. Tento otisk není proveden na tiskovém stroji a neslouží jako vzor barevnosti.
 • Náhledy: elektronický náhled výrobních podkladů zpracovaných pro tisk.
 • Náhledy oprav: elektronické náhledy výrobních podkladů pro výměnu vadné části výrobních podkladů zpracované pro tisk.
 • Vývěsní archy: komplet vytištěných archů z nákladu.
 • Pracovní den: pracovním dnem se rozumí každý den, vyjma soboty, neděle, nebo dne, na nějž připadá státem uznaný svátek.
 • Pracovní doba: časový úsek v rámci pracovního dne, a to od 6,30 do 15,30h, v rámci nějž jsou smluvní strany povinny činit právní i jiné úkony dle této smlouvy tak, aby lhůty stanovené v této smlouvě zůstaly zachovány.
 • Do lhůt stanovených v tomto článku se započítávají pouze pracovní dny. Smluvní strany jsou povinny činit právní a jiné úkony v souladu s touto smlouvou v pracovní době.

1.3 Fáze provádění díla:

 • předání výrobních podkladů objednatelem – obligatorní (odst. 1.4)
 • kontrola výrobních podkladů zhotovitelem – obligatorní (odst. 1.5)
 • oprava výrobních podkladů – obligatorní (odst. 1.6 až 1.9)
 • elektronické zaslání náhledů oprav – fakultativní (odst. 1.10)
 • zaslání náhledů – fakultativní (1.11)
 • zaslání plotru – fakultativní (odst. 1.12)
 • zaslání vývěsních archů – fakultativní (odst. 1.13)
 • dokončení díla (tisk) a jeho předání – obligatorní (odst. 1.15 a čl. 3)

1.4 Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě stanovené v bodě III. Smlouvy o dílo (Předání výrobních podkladů) výrobní podklady v množství a kvalitě potřebné k řádnému zhotovení předmětu díla, vyhotovené na legálním software, pokud objednatel výše uvedenou povinnost nesplní, je v prodlení. Objednatel není oprávněn měnit výrobní podklady poté, kdy je v souladu se smlouvou předá zhotoviteli, vyjma případů stanovených výslovně v těchto obchodních podmínkách, a zhotovitel je oprávněn provést dílo na základě výrobních podkladů poskytnutých objednatelem.

1.5 Po obdržení výrobních podkladů je zhotovitel povinen provést jejich kontrolu. Pokud je při této kontrole zjištěno, že podklady jsou vadné, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu odeslat protokol o závadách podkladů. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z vadných výrobních podkladů, pokud vzhledem k povaze vad při vynaložení odborné péče tyto vady nemohly být zjištěny při kontrole.

1.6 Objednatel je povinen do 1 dne od obdržení protokolu o závadách zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů, popřípadě nové výrobní podklady, nebo sdělit zhotoviteli, že trvá na provedení díla na základě vadných podkladů. Vyplývá–li z rozsahu opravy, že počet stránek k výměně v rámci opravené části výrobních podkladů přesáhne 10, je zhotovitel oprávněn požadovat předání nových výrobních podkladů. Opravené části výrobních podkladů musí obsahovat specifikující údaje o tom, jaké opravy byly provedeny a v kterých částech výrobních podkladů mají být opravy začleněny. Bez této specifikace se má za to, že objednatel nesplnil svou povinnost provést opravu výrobních podkladů a zhotovitel má právo požadovat zaslání nových opravených částí výrobních podkladů s přesnou specifikací. V případě, že objednatel trvá na provedení díla na základě vadných podkladů, je povinen uhradit zhotoviteli všechny dodatečné náklady, které mu v důsledku toho vzniknou. Pokud na základě vadných podkladů není možné dílo provést, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto opravené výrobní podklady již nelze dále měnit s výjimkou případů stanovených v odst. 1.10 a 1.12 tohoto článku.

1.7 Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, že zhotovitel provede opravu výrobních podkladů nebo zhotoví výrobní podklady podle pokynů objednatele, a to za úhradu stanovenou v odst. 1.8.

1.8 Provádí-li zhotovitel začlenění opravených částí výrobních podkladů do výrobních podkladů dle odst. 1.6 nebo opravu či výrobu výrobních podkladů dle odst. 1.7, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úhradu, která se vypočte jako součin počtu hodin vykázaných zhotovitelem a sazby ve výši 400 Kč za hodinu. Úhrada dle předcházející věty však nebude požadována při rozsahu opravy výrobních podkladů menším než 10 stran. Úhrada bude zhotovitelem objednateli účtována spolu s cenou díla, pokud nebude mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak.

1.9 Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla, pokud dílo bylo přerušeno v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností podle odst. 1.4 až 1.13 tohoto článku, a to ve výši stanovené paušální částkou odpovídající 0,1% ceny díla za každý den prodlení. Dále má zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla za část díla zhotovenou na základě vadných výrobních podkladů, a to do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zhotovitelem zjištěna. Nárok zhotovitele na náhradu škody tím není dotčen.

1.10 V případě, že objednatel provádí opravu výrobních podkladů v souladu s odst. 1.5 až 1.12 tohoto článku, může současně s předáním opravených částí výrobních podkladů, požádat zhotovitele o zaslání elektronických náhledů oprav. Pokud se objednatel do 1 dne od doručení elektronických náhledů oprav k těmto náhledům nesdělí své výhrady, má se za to, že náhledy oprav schvaluje.

1.11 Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaslat objednateli náhledy. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 dne od doručení náhledů, zda je schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli své výhrady a zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů spolu se specifikací, odst. 1.6 se použije obdobně. Po provedení této opravy výrobních podkladů není možné výrobní podklady ze strany objednatele měnit s výjimkou stanovenou v odst. 1.12.

1.12 Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen odeslat objednateli plotr společně s protokolem závadách podkladů, a to do 3 dnů od doručení výrobních podkladů. Zhotovitel objednateli plotr dle předchozí věty neodešle, pokud výrobní podklady trpí takovými vadami, které znemožňují výrobu plotru. V tomto případě zašle zhotovitel objednateli pouze protokol o závadách a je povinen odeslat objednateli plotr do 3 dnů od doručení opravených výrobních podkladů objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení plotru, zda jej schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli své výhrady a zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů spolu se specifikací, odst. 1.6 se použije obdobně. Po provedení této opravy výrobních podkladů není možné výrobní podklady ze strany objednatele měnit.

1.13 Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaslat objednateli vývěsní archy. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od doručení vývěsních archů, zdaje schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli své výhrady. Pokud objednatel požaduje provedení náhradního tisku, je povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady s tím související, s výjimkou případů, kdy jde o vady díla vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla.

1.14 Vady díla, které mohly být objednatelem zjištěny při kontrole náhledů dle odst. 1.11, plotrů dle odst. 1.12, vývěsních archů dle odst. 1.13 či náhledů oprav dle odst. 1.10 při vynaložení odborné péče, musí objednatel vytknout nejpozději ve lhůtě stanovené v těchto odstavcích pro schválení, pokud tak objednatel neučiní v této lhůtě, není oprávněn později ohledně těchto vad vůči zhotoviteli uplatňovat práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

1.15 Termín předání díla sjednaný ve smlouvě může být ze strany zhotovitele jednostranně změněn, pokud objednatel nedodrží lhůty stanovené pro plnění jeho povinností ve smlouvě nebo v odst. 1.4 až 1.13 tohoto článku obchodních podmínek, nebo v případě, že objednatel (či zhotovitel dle odst. 1.7) provádí opravu výrobních podkladů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nový termín předání, který určí. Pokud nedojde ze strany zhotovitele ke změně termínu předání, platí termín sjednaný ve smlouvě. Termín předání díla sjednaný ve smlouvě je však neměnný ze strany zhotovitele, pokud ve smlouvě o dílo byl výslovně sjednán termín předání výrobních podkladů, popřípadě též termín schválení náhledů, plotrů a termín schválení vývěsních archů a tyto termíny jsou ze strany objednatele dodrženy, není prováděna oprava výrobních podkladů a nedošlo ke změně požadavků na provedení díla (zejména technické specifikace) ze strany objednatele.

1.16 Pokud některá ze smluvních stran překročí některou z lhůt stanovených v odst. 1.4 až 1.12 o více než pětinásobek určené doby, jde o podstatné porušení smlouvy a druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou na prodloužení lhůty.

1.17 Pokud to nevylučuje povaha věci, jsou smluvní strany v případě, že jim smlouva nebo obchodní podmínky stanoví povinnost odeslat, oznámit, předat nebo se vyjádřit, použít prostředky elektronické komunikace.

1.18 Pokud jsou výrobní podklady objednatelem dodány v jiné než elektronické podobě a objednatel si ne vyžádá jejich vrácení ve lhůtě 3 měsíců od převzetí díla objednatelem, je zhotovitel zmocněn objednatelem k zajištění likvidace výrobních podkladů bez nároku objednatele na náhradu škody.

1.19 Data tvořící elektronické výrobní podklady budou u zhotovitele archivována po dobu jednoho roku pro případné dotisky díla, po jejímž uplynutí je zhotovitel objednatelem zmocněn k zajištění jejich likvidace. Zhotovitel však neodpovídá za poškození nebo ztrátu výrobních podkladů a má právo za účelem výroby dotisku požadovat po objednateli nové výrobní podklady.

1.20 Objednatel je povinen zajistit, aby publikace obsahovala zákonem stanovené údaje (§ 2 zák. č.35/1995 Sb.).

1.21 Zhotovitel bude v publikaci označen následujícím způsobem:

Tisk a vazba: Finidr, s.r.o., Český Těšín.

V případě nedodržení ustanovení 1.20 si zhotovitel vyhrazuje právo chybějící údaje doplnit.

2. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla dnem, kdy splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli za podmínek stanovených smlouvou o dílo.

2.2 Objednatel je v prodlení s převzetím předmětu díla, pokud v rozporu se svými povinnostmi, nepřevezme od zhotovitele řádně nabídnuté plnění. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu předmětu díla dnem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím předmětu díla.

2.3 Cena díla je splatná na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele, kterou se objednatel zavazuje zaplatit ve lhůtě splatnosti stanovené fakturou-daňovým dokladem, není-li sjednána ve smlouvě jiná. V pochybnostech se má za to, že faktura-daňový doklad byla doručena objednateli třetí den po jejím odeslání zhotovitelem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě.

2.4 Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele nebo její části byla mezi zhotovitelem a objednatelem sjednána smluvní pokuta, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli ve výši 0,1% z částky uvedené ve faktuře-daňovém dokladu zhotovitele za každý den svého prodlení.

2.5 V případě, že pro expedici předmětu díla budou použity palety ve vlastnictví zhotovitele, budou tyto palety jako vratné obaly vedeny evidenčně a budou vráceny objednatelem do 30-ti dnů od data expedice uvedeného na dodacím listu. Při nedodržení stanovené lhůty budou nevrácené palety objednateli fakturovány částkou 440,- Kč/ks (+ DPH) a objednatel se zavazuje takto vyúčtovanou cenu nevrácených palet zhotoviteli na základě jeho faktury uhradit ve lhůtě splatnosti faktury.

3. PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1 Místem provádění díla je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla v Českém Těšíně.

3.2 Místem předání předmětu díla objednateli je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, pokud smlouva nestanoví jinak. Předmět díla je povinen převzít u zhotovitele objednatel nebo jím k tomu písemně zmocněná třetí osoba.

3.3 Pokud smlouva stanoví povinnost zhotovitele odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem (do skladu objednatele) nebo do jiných míst určených objednatelem (např. do skladu distributora) je objednatel povinen nejméně tři dny před termínem dokončení díla předat zhotoviteli písemný rozdělovník. Písemný rozdělovník musí obsahovat následující náležitosti: adresu místa předání (firmu a sídlo distributora), jméno zaměstnance oprávněného k převzetí předmětu díla. V případě nesplnění této povinnosti objednatele se jako místo předání předmětu díla objednateli sjednává výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, kde splní zhotovitel svůj závazek předat předmět dílo odesláním písemné výzvy objednateli k převzetí předmětu díla.

3.4 Je-li ve smlouvě sjednáno, že zhotovitel je povinen odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem je závazek zhotovitele uskutečnit dílo splněn předáním předmětu díla k přepravě přepravci pokud není ve smlouvě dohodnuto, že závazek zhotovitele je splněn předáním předmětu díla v místě, kde má být dodán dle předaných písemných dispozic, (rozdělovníku) objednatele.

3.5 Předáním předmětu díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.

3.6 Vlastnické právo k předmětu díla nabude objednatel dnem úplného zaplacení ceny díla.

4. REKLAMACE

4.1 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.(§ 562 odst.1 obch. zák.)

4.2 Případné reklamace na jakost výrobku může objednatel uplatňovat písemně bezprostředně po zjištění nejpozději do 20-ti dnů termínu předání předmětu díla. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 10-ti dnů od uplatnění reklamace.

4.3 U publikací se sjednává záruční doba 12 měsíců od termínu předání předmětu díla.V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen dodat ve lhůtě do 60-ti dnů od uznání reklamace objednateli za vadné výtisky publikace výtisky bez vady a není-li to možné z důvodů na straně zhotovitele, poskytne objednateli slevu ve výši rovnající se výrobní ceně publikací, jejichž vady uznal.

4.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

4.5 Záruka poskytnutá zhotovitelem se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním nebo manipulací s předmětem plnění potom co zhotovitel splnil svůj závazek uskutečnit dílo.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Množství skutečně dodaného předmětu plnění se může odchýlit od jeho množství sjednaného ve smlouvě o dílo takto: při nákladu do 1 000 ks o 4 %, při nákladu do 20 000 ks o 2 %, při nákladu nad 20 000 ks o 1 %. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky pod objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky nad smluvené množství. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky nad objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky pod smluvené množství.

5.2 Dojde-li v průběhu výroby na žádost objednatele k jejímu zastavení, nebo zamezí-li objednatel zhotoviteli soustavným zpožďováním v průběhu pokračovat, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy, a vyúčtovat objednateli veškeré naběhlé náklady s 10 % přirážkou, jako náhradu za ušlý zisk.

5.3 K odstoupení od smlouvy o dílo nebo změně termínu dodávky dojde také v případě prodlení v placení předchozích dodaných výrobků, jejichž úhrada nebyla provedena do 20-ti dnů po datu splatnosti vystavených faktur.

5.4 Nebude-li kterákoli ze smluvních stran schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy z důvodu vyšší moci (živelné události, svévolné jednání třetích osob, apod.) je tato smluvní strana po dobu trvání těchto překážek a v rozsahu jejich účinků osvobozena od svých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

5.5 Objednatel odpovídá za to, že vlastní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla poskytnutou autorem díla.

5.6 V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením svých jakýchkoliv peněžitých závazků vůči zhotoviteli, není zhotovitel povinen předat předmět plnění objednateli, a to do doby, kdy objednatel vyrovná zcela své splatné peněžité závazky vůči zhotoviteli. Mezi zhotovitelem a objednatelem bylo odchýlně od znění čl. 1 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla, součinnost, odst. 1.1 dohodnuto, že doba, po kterou zhotovitel není povinen plnit svůj závazek, tj. dodat předmět plnění podle této smlouvy objednateli ve stanoveném termínu pro nesplnění předchozích peněžitých závazků objednatele, se nepovažuje za dobu prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku k provedení a předání díla ve stanoveném termínu objednateli. Zhotovitel a objednatel si dále výslovně sjednávají nad rámec ujednání uvedených v ustanovení čl. 2 Dodací a platební podmínky, že objednatel je v prodlení s převzetím předmětu díla i v případě, že nemůže převzít předmět díla od zhotovitele z důvodu, že je v prodlení s placením svých předchozích peněžitých závazků vůči zhotoviteli.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Obsah smlouvy o dílo je pro obě smluvní strany závazný, smlouvu lze měnit nebo rušit jen dvoustranným písemným projevem vůle smluvních stran.

6.2 Právní vztahy, které neupravuje tato smlouva, budou řešeny v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.

6.3 Případné spory plynoucí ze smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky podáním návrhu u soudu příslušného podle sídla zhotovitele.

6.4 Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.