1  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA, SOUČINNOST

1.1          Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo řádně a předat jej ve stanoveném termínu objednateli. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1.2          Definice pojmů:

 • cenová nabídka: je cenová nabídka zhotovitele zpracovaná na základě poptávky objednatele.
 • smlouva o dílo: je vzájemná smlouva mezi smluvními stranami jako výsledek dvojstranného jednání stran, na jejímž základě vznikají mezi stranami závazky, zejména jedné strany provést na svůj náklad a nebezpečí pro druhou stranu dílo  a závazek druhé strany dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek ve smlouvě dohodnutých. Smlouvou o dílo se rozumí též i dílčí smlouva o dílo. Smlouva o dílo vzniká potvrzením cenové nabídky zhotovitele ze strany objednatele.
 • doba plnění: doba dohodnuta mezi zhotovitelem a objednatelem po potvrzení cenové nabídky zhotovitelem a vzniku smlouvy, jako doba do kdy zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla.
 • objednávka: objednávka objednavatele obsahující informace a údaje potřebné ke zhotovení díla a veškeré změny oproti platným obchodním podmínkám zhotovitele, jejíž akceptací ze strany zhotovitele vznikne smlouva o dílo.
 • výrobní podklady: kompletní tiskové podklady v elektronické podobě. Soubory ve formátu PDF včetně všech fontů vytvořené standardním legálním software. Jiný druh tiskových podkladů musí být předem schválen zhotovitelem.
 • legální software: originální a pravý software užívaný na základě licenční smlouvy a v souladu s ní.
 • plotr: zkušební otisk výrobních podkladů zpracovaných pro tisk. Tento otisk není proveden na tiskovém stroji a neslouží jako vzor barevnosti.
 • náhledy: elektronický náhled výrobních podkladů zpracovaných pro tisk.
 • náhledy oprav: elektronické náhledy výrobních podkladů pro výměnu vadné části výrobních podkladů zpracované pro tisk.
 • vývěsní archy: komplet vytištěných archů z nákladu.
 • pracovní den: pracovním dnem se rozumí každý den, vyjma soboty, neděle, nebo dne, na nějž připadá státem uznaný svátek.
 • pracovní doba: časový úsek v rámci pracovního dne, a to od 6,30 do 15,30h, v rámci nějž jsou smluvní strany povinny činit právní i jiné jednání dle této smlouvy tak, aby lhůty stanovené v této smlouvě zůstaly zachovány.
 • Do lhůt stanovených ve smlouvě se započítávají pouze pracovní dny, není-li ve smlouvě nebo v těchto podmínkách uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny činit právní a jiné jednání v souladu s touto smlouvou v pracovní době.

1.3   Fáze provádění díla:

1)        předání výrobních podkladů objednatelem – obligatorní (odst. 1.4)

2)        kontrola výrobních podkladů zhotovitelem – obligatorní (odst. 1.5)

3)        oprava výrobních podkladů – obligatorní (odst. 1.6 až 1.9)

4)        elektronické zaslání náhledů oprav – fakultativní (odst. 1.10)

5)        zaslání náhledů – fakultativní (1.11)

6)        zaslání plotru – fakultativní (odst. 1.12)

7)        zaslání vývěsních archů – fakultativní (odst. 1.13)

8)        dokončení díla (tisk) a jeho předání – obligatorní (odst. 1.15 a čl. 3)

1.4          Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo (Předání výrobních podkladů) výrobní podklady v množství a kvalitě potřebné k řádnému zhotovení předmětu díla, vyhotovené na legálním software, pokud objednatel výše uvedenou povinnost nesplní, je v prodlení. Objednatel není oprávněn měnit výrobní podklady poté, kdy je v souladu se smlouvou předá zhotoviteli, vyjma případů stanovených výslovně v těchto obchodních podmínkách, a zhotovitel je oprávněn provést dílo na základě výrobních podkladů poskytnutých objednatelem.

1.5          Po obdržení výrobních podkladů je zhotovitel povinen provést jejich kontrolu. Pokud je při této kontrole zjištěno, že podklady jsou vadné, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu odeslat písemně protokol o závadách podkladů. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z vadných výrobních podkladů, pokud vzhledem k povaze vad při vynaložení potřebné péče tyto vady nemohly být zjištěny při kontrole.

1.6          Objednatel je povinen do 1 dne od obdržení protokolu o závadách zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů, popřípadě nové výrobní podklady, nebo sdělit zhotoviteli písemně, že trvá na provedení díla na základě vadných podkladů. Vyplývá–li z rozsahu opravy, že počet stránek k výměně v rámci opravené části výrobních podkladů přesáhne 10, je zhotovitel oprávněn požadovat předání nových výrobních podkladů. Opravené části výrobních podkladů musí obsahovat specifikující údaje o tom, jaké opravy byly provedeny a v kterých částech výrobních podkladů mají být opravy začleněny. Bez této specifikace se má za to, že objednatel nesplnil svou povinnost provést opravu výrobních podkladů a zhotovitel má právo požadovat zaslání nových opravených částí výrobních podkladů s přesnou specifikací. V případě, že objednatel trvá na provedení díla na základě vadných podkladů, je povinen uhradit zhotoviteli všechny dodatečné náklady, které mu v důsledku toho vzniknou. Pokud na základě vadných podkladů není možné dílo provést, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto opravené výrobní podklady již nelze dále měnit s výjimkou případů stanovených v odst. 1.10 a 1.12 tohoto článku.

1.7          Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, že zhotovitel provede opravu výrobních podkladů nebo zhotoví výrobní podklady podle písemných pokynů objednatele, a to za úhradu stanovenou v odst. 1.8.

1.8          Provádí-li zhotovitel začlenění opravených částí výrobních podkladů do výrobních podkladů dle odst. 1.6 nebo opravu či výrobu výrobních podkladů dle odst. 1.7, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úhradu, která se vypočte jako součin počtu hodin vykázaných zhotovitelem a sazby ve výši 400 Kč za hodinu. Úhrada  dle předcházející věty však nebude požadována při rozsahu opravy výrobních podkladů menším než 10 stran. Úhrada bude zhotovitelem objednateli účtována spolu s cenou díla, pokud nebude mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuto jinak.

1.9          Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla, pokud dílo bylo přerušeno v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností podle odst. 1.4 až 1.13 tohoto článku, a to ve výši stanovené paušální částkou odpovídající 0,1% ceny díla za každý den prodlení. Dále má zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla za část díla zhotovenou na základě vadných výrobních podkladů, a to do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zhotovitelem zjištěna. Nárok zhotovitele na náhradu škody tím není dotčen.

1.10      V případě, že objednatel provádí opravu výrobních podkladů v souladu s odst. 1.5 až 1.12 tohoto článku, může současně s předáním opravených částí výrobních podkladů, požádat zhotovitele o zaslání elektronických náhledů oprav. Pokud objednatel do 1 dne od doručení elektronických náhledů oprav k těmto náhledům nesdělí písemně své výhrady, má se za to, že náhledy oprav schvaluje.

1.11      Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaslat objednateli náhledy. Objednatel je povinen písemně se vyjádřit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 dne od doručení náhledů, zda je schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli písemně své výhrady a zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů spolu se specifikací, odst. 1.6 se použije obdobně. Po provedení této opravy výrobních podkladů není možné výrobní podklady ze strany objednatele měnit s výjimkou stanovenou v odst. 1.12.

1.12      Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen odeslat objednateli plotr společně s protokolem o závadách podkladů, a to do 3 dnů od doručení výrobních podkladů. Zhotovitel objednateli plotr dle předchozí věty neodešle, pokud výrobní podklady trpí takovými vadami, které znemožňují výrobu plotru. V tomto případě zašle zhotovitel objednateli pouze protokol o závadách a je povinen odeslat objednateli plotr do 3 dnů od doručení opravených výrobních podkladů objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení plotru, zda jej schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli písemně své výhrady a zaslat zhotoviteli opravené části výrobních podkladů spolu se specifikací, odst. 1.6 se použije obdobně. Po provedení této opravy výrobních podkladů není možné výrobní podklady ze strany objednatele měnit.

1.13      Pokud je to výslovně dohodnuto ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaslat objednateli vývěsní archy. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od doručení vývěsních archů, zda je schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí sdělit zhotoviteli písemně své výhrady. Pokud objednatel požaduje provedení náhradního tisku, je povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady s tím související, s výjimkou případů, kdy jde o vady díla vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla.

1.14      Vady díla, které mohly být objednatelem zjištěny při kontrole náhledů dle odst. 1.11, plotrů dle odst. 1.12, vývěsních archů dle odst. 1.13 či náhledů oprav dle odst. 1.10 při vynaložení potřebné péče, musí objednatel vytknout nejpozději ve lhůtě stanovené v těchto odstavcích pro schválení, pokud tak objednatel neučiní v této lhůtě, není oprávněn později ohledně těchto vad vůči zhotoviteli uplatňovat práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

1.15      Termín předání díla sjednaný ve smlouvě může být ze strany zhotovitele jednostranně změněn, pokud objednatel nedodrží lhůty stanovené pro plnění jeho povinností ve smlouvě nebo v odst. 1.4 až 1.13 tohoto článku obchodních podmínek, nebo v případě, že objednatel (či zhotovitel dle odst. 1.7) provádí opravu výrobních podkladů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nový termín předání, který určí. Pokud nedojde ze strany zhotovitele ke změně termínu předání, platí termín sjednaný ve smlouvě. Termín předání díla sjednaný ve smlouvě je však neměnný ze strany zhotovitele, pokud ve smlouvě o dílo byl výslovně sjednán termín předání výrobních podkladů, popřípadě též termín schválení náhledů, plotrů a termín schválení vývěsních archů a tyto termíny jsou ze strany objednatele dodrženy, není prováděna oprava výrobních podkladů a nedošlo ke změně požadavků na provedení díla (zejména technické specifikace) ze strany objednatele.

1.16      Pokud některá ze smluvních stran překročí některou z lhůt stanovených v odst. 1.4 až 1.12 o více než pětinásobek určené doby, jde o podstatné porušení smlouvy a druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou na prodloužení lhůty.

1.17      Pokud jsou výrobní podklady objednatelem dodány v jiné než elektronické podobě a objednatel si nevyžádá jejich vrácení ve lhůtě 3 měsíců od převzetí díla objednatelem, je zhotovitel zmocněn objednatelem k zajištění likvidace výrobních podkladů bez nároku objednatele na náhradu škody.

1.18       Data tvořící elektronické výrobní podklady budou u zhotovitele archivována po dobu jednoho roku pro případné dotisky díla, po jejímž uplynutí je zhotovitel objednatelem zmocněn k zajištění jejich likvidace. Zhotovitel však neodpovídá za poškození nebo ztrátu výrobních podkladů a má právo za účelem výroby dotisku požadovat po objednateli nové výrobní podklady.

1.19       Objednatel je povinen zajistit, aby publikace obsahovala zákonem stanovené údaje (§ 2 zák. č. 37/1995 Sb.).

1.20      Zhotovitel bude v publikaci označen následujícím způsobem:

Tisk a vazba:          Finidr, s.r.o., Český Těšín.

1.21      V případě nedodržení ustanovení 1.20 si zhotovitel vyhrazuje právo chybějící údaje doplnit.

2        DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1          Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla dnem, kdy splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli za podmínek stanovených smlouvou o dílo.

2.2          Objednatel je v prodlení s převzetím předmětu díla, pokud v rozporu se svými povinnostmi, nepřevezme od zhotovitele řádně nabídnuté plnění. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu předmětu díla dnem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím předmětu díla.

2.3          Cena díla je splatná na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele, kterou se objednatel zavazuje zaplatit ve lhůtě 14 dnů, není-li sjednána ve smlouvě jiná. V pochybnostech se má za to, že faktura-daňový doklad byla doručena objednateli třetí den po jejím odeslání zhotovitelem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě.

2.4          Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele nebo její části byla mezi zhotovitelem a objednatelem sjednána smluvní pokuta, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli ve výši 0,1% z částky uvedené ve faktuře-daňovém dokladu zhotovitele za každý den svého prodlení.

2.5          V případě, že pro expedici předmětu díla budou použity palety ve vlastnictví zhotovitele, budou tyto palety jako vratné obaly vedeny evidenčně a budou vráceny objednatelem do 30-ti dnů od data expedice uvedeného na dodacím listu. Při nedodržení stanovené lhůty budou nevrácené palety objednateli fakturovány částkou 440,- Kč/ks (+ DPH) a objednatel se zavazuje takto vyúčtovanou cenu nevrácených palet zhotoviteli na základě jeho faktury uhradit ve lhůtě splatnosti faktury.

3      PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1          Místem provádění díla je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla v Českém Těšíně.

3.2          Místem předání předmětu díla objednateli je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, pokud smlouva nestanoví jinak. Předmět díla je povinen převzít u zhotovitele objednatel nebo jím k tomu písemně zmocněná třetí osoba. Nepřevezme-li objednatel předmět díla u zhotovitele ve sjednaném termínu, je v prodlení, přičemž po dobu svého prodlení nese objednatel nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikne z jakékoli příčiny.

3.3          Pokud smlouva stanoví povinnost zhotovitele odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem (do skladu objednatele) nebo do jiných míst určených objednatelem (např. do skladu distributora) je objednatel povinen nejméně tři dny před termínem dokončení díla předat zhotoviteli písemný rozdělovník. Písemný rozdělovník musí obsahovat následující náležitosti: adresu místa předání (firmu a sídlo distributora), jméno zaměstnance oprávněného k převzetí předmětu díla. V případě nesplnění této povinnosti objednatele se jako místo předání předmětu díla objednateli sjednává výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, kde splní zhotovitel svůj závazek předat předmět díla odesláním písemné výzvy objednateli k převzetí předmětu díla.

3.4          Je-li ve smlouvě sjednáno, že zhotovitel je povinen odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem je závazek zhotovitele provést dílo splněn předáním předmětu díla k přepravě přepravci, pokud není ve smlouvě dohodnuto, že závazek zhotovitele je splněn předáním předmětu díla v místě, kde má být dodán dle předaných písemných dispozic (rozdělovníku) objednatele.

3.5          Předáním předmětu díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.

3.6          Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Je-li předmět díla odeslán do místa určeného objednatelem, může objednatel odložit prohlídku do doby, kdy je předmět díla dopraven do místa určení.

3.7          Objednatel je povinen při převzetí předmětu díla uvést písemně své případné výhrady. V opačném případě se má za to, že předmět díla převzal objednatel bez výhrad.

3.8          Prodávající si vyhrazuje k předmětu díla vlastnické právo. Objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla.

4         REKLAMACE

4.1          Případné reklamace vad předmětu díla může objednatel uplatňovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nejpozději do 20-ti dnů termínu předání předmětu díla. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 10-ti dnů od uplatnění reklamace.

4.2          Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

4.3          Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným skladováním nebo manipulací s předmětem díla potom, co zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo.

5         OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1          Množství skutečně dodaného předmětu plnění se může odchýlit od jeho množství sjednaného ve smlouvě o dílo takto: při nákladu do 1 000 ks o 4 %, při nákladu do 20 000 ks o 2 %, při nákladu nad 20 000 ks o 1 %. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky pod objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky nad smluvené množství. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky nad objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky pod smluvené množství.

5.2          Dojde-li v průběhu výroby na žádost objednatele k jejímu zastavení, nebo zamezí-li objednatel zhotoviteli soustavným zpožďováním v průběhu pokračovat, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy, a vyúčtovat objednateli veškeré naběhlé náklady s 10 % přirážkou, jako náhradu za ušlý zisk.

5.3          K odstoupení od smlouvy o dílo nebo změně termínu dodávky dojde také v případě prodlení v placení předchozích dodaných výrobků, jejichž úhrada nebyla provedena do 20-ti dnů po datu splatnosti vystavených faktur.

5.4          Nebude-li kterákoli ze smluvních stran schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy z důvodu vyšší moci (živelné události, svévolné jednání třetích osob, apod.) je tato smluvní strana po dobu trvání těchto překážek a v rozsahu jejich účinků osvobozena od svých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

5.5          Objednatel odpovídá za to, že vlastní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla poskytnutou autorem díla.

5.6          Odešle-li kterákoliv smluvní strana zásilku s využitím provozovatele poštovních služeb, má se za to, že tato zásilka došla třetí pracovní den po odeslání. Byla-li však takto odeslána zásilka na adresu v jiném státu, má se za to, že zásilka došla patnáctý pracovní den po odeslání.

5.7          Smluvní strany se výslovně dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv z této smlouvy trvá 3 (tři) roky a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.8          Objednatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

5.9          Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z této smlouvy vůči pohledávce zhotovitele.

6         ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1          Právní vztahy, které neupravuje tato smlouva, budou řešeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6.2          Obsah smlouvy o dílo obě smluvní strany zavazuje. Obsah smlouvy nelze změnit jinou než písemnou formou. Stanoví-li smlouva nebo obchodní podmínky povinnost smluvní strany písemně odeslat, oznámit, předat nebo se vyjádřit, je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, nestanoví-li smlouva jinak.

6.3          K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis obou účastníků smlouvy. Podpis jednající osoby může být učiněn elektronickými prostředky dle zvláštních právních předpisů.

6.4          Objednatel výslovně prohlašuje, že vzájemné plnění poskytnuté zhotoviteli není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytl zhotovitel objednateli.

6.5          Případné spory plynoucí ze smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky podáním návrhu u soudu příslušného podle sídla zhotovitele.

6.6          Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6.7          Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.