PROJEKT „ÚSPORA ENERGIE VE SPOLEČNOSTI FINIDR“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003419
Název projektu: Úspora energie ve společnosti FINIDR

Číslo programu: 01
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_15_010
Název výzvy: Úspory energie – I. výzva

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Zkrácený název projektu: Úspory energie FINIDR

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru ve firmě FINIDR, s.r.o. Projekt bude obsahově zaměřen na snížení prostupu tepla, snížení spotřeby tepla, snížení spotřeby elektrické energie včetně snížení nákladů na údržbu formou Opatření. V rámci aktivit bude realizována náhrada plechových vrat, nové LED osvětlení na hale, dodatková tepelná izolace obvodové stěny, dodatková tepelná izolace střechy, výměna světlíků za Polykarbonát. Celkem dojde k úspoře energií cca 397,6 MWh/rok, 1434,2Gj/rok.