vždy kvalitně a včas
ilustrační obrázek podkategorie

Společenská odpovědnost

Protože nám není lhostejný osud nechtěných dětí, podporujeme projekt na záchranu narozených dětí a přispíváme finančním darem na provoz babyboxů v České republice.

Jsme významným zaměstnavatelem v regionu, dlouhodobě poskytujeme práci cca 460 zaměstnancům.

Věříme, že sny se mají plnit. V roce 2015 tým naší tiskárny pořídil mladé slečně Klárce Hospůdkové elektrický vozíček, který jí usnadní život.

Díky organizaci Člověk v tísni a Postavme školu v Africe se podařilo v roce 2015 uskutečnit stavbu již 17. školy v Etiopii. Jsme rádi, že naše tiskárna mohla také finančně pomoci.

Podporujeme Dobrovolnické centrum ADRA, jehož posláním je dobrovolnictví v organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním.

Spolupracujeme s neziskovou organizací Zdravotní klaun, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví.

Podporujeme školy, školky, neziskové organizace a aktivity dětí i studentů v našem okolí.

Iniciovali jsme vznik oboru polygrafie na střední odborné škole v Českém Těšíně. Jsme generálním partnerem této školy a dlouhodobě rozvíjíme talentované studenty již od roku 2008.(http://www.sshopct.cz/)

Zeptali jsme se

Ing.Vanda Palowská

Zeptali jsme se Ing. Vandy Palowské, ředitelky Albrechtovy střední školy, jak by zhodnotila spolupráci s naší tiskárnou.

Albrechtova střední škola, Český Těšín, je multioborovou odbornou střední školou, snaží se reagovat na potřeby trhu práce a zavádět obory dle předpokladu uplatnitelnosti. A tak není divu, že v zájmu obohacení vzdělávací nabídky asi před deseti lety začala uvažovat o zavedení nového oboru polygrafie s vazbou na tiskařské podniky ve městě a okolí. Obor se podařilo uvést do života v roce 2008, a to díky spolupráce a veškeré podpoře tiskárny FINIDR. Odborníci finidrovci byli nápomocni škole ve všech oblastech, poskytli cenné rady a konzultace,  s nastavením smysluplných vzdělávacích programů, s  vybavením vhodnými stroji,  s vybavením materiálovým, atd. a také v oblasti personálního zajištění. Ve škole působili jako externí učitelé zaměstnanci FINIDRu, včetně majitele Ing. Jaroslava Drahoše. V jeho osobě se kumulovala veškerá podpora. Navíc od roku 2011 plní funkci předsedy Školské rady. Dnes už má škola své kmenové učitele, kteří využívají možnosti získávání zkušenosti a  doškolování ve FINIDRu. Studenti oboru polygrafie absolvují povinnou odbornou praxi také hlavně v tiskárně FINIDR. Spolupráce se rozvíjí i v jiných oblastech. Škola poskytuje tiskárně služby např. cateringové. Studenti hotelové součásti školy obohacují kulinářskou nabídkou podnikové akce. Ty poslední byly u příležitosti dvacátého výročí firmy. Takže nám dovolte ještě se připojit ke gratulantům a popřát tiskárně FINIDR skvělou budoucnost a stále se zvyšující úroveň prosperity.

 

Celé Česko čte dětem

Již několik let se aktivně podílíme na osvětovém projektu Celé Česko čte dětem . Oslovila nás myšlenka pravidelného čtení dětem 20 minut denně, každý den, kdy prostřednictvím společného čtení budujeme pevné vazby v rodině. Předčítání rozvíjí osobnost dítěte, paměť i představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Projekt se již dostal do povědomí rodičů a nás těší, že knihy, které naše tiskárna vyrobí, pohladí po duši a rozšíří fantasii nejen těm, kteří si knihu umí přečíst sami, ale také těm nejmenším.

Celé Česko čte dětem Celé Česko čte dětem

ROZHOVOR

Položili jsme několik otázek paní Evě Katrušákové, ředitelce obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®, která má motto: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“. Naši tiskárnu na konci roku 2010 tato myšlenka zaujala, oslovili jsme paní Katrušákovou, rozjela se milá spolupráce a v současné době jsme hlavním partnerem pro věcné dary. Velice si vážíme práce této organizace a jsme rádi, že také my můžeme být součástí tohoto krásného projektu.

1.Jste energická žena, která v roce 2006 založila obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem® a přesvědčujete rodiče, prarodiče a vůbec širokou veřejnost, aby četli svým dětem. Jaké byly začátky CČČD a na co jste nejvíce hrdá za 8 let usilovné práce a působení CČČD?

Začátky nebyly jednoduché. V roce 2006 jsem manželovi předala většinu starostí s podnikáním, vrhla se do neziskového sektoru a založila obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem. Původní ideová inspirace přišla ze zahraničí: manželka polského velvyslance v USA I. Koźmińska přivezla ze Spojených států poznatky Jima Trelease, amerického guru předčítání, a v roce 2001 v Polsku zahájila kampaň, která mě nadchla. Myšlenka o pozitivním vlivu předčítání na emoční rozvoj dítěte mi totiž byla a je velmi blízká. Naše kampaň si ale jde svou svébytnou českou cestou. Často se mě lidé ptají, co mě k jejímu zahájení vlastně přivedlo. Skloubilo se zde více věcí. Láska k literatuře, kterou jsem studovala a ke které mě vedli i doma. Jsem z generace, která vstoupila do pracovního procesu s nástupem sametové revoluce a jíž se tím pádem otevřely neuvěřitelné možnosti za cenu toho, že stráví méně času s rodinou. Proto ke mně tak silně promlouvá propagace rodinných hodnot, myšlenky „být spolu“. Za těch 8 let existence se nám podařilo k dnešnímu dni rozvinout přes třicet různých celostátních projektů (Jen pro ilustraci: Čtení dětem v nemocnici, Moje první kniha, Klub škol, které čtou, Klub školek, které čtou, Babička a dědeček do školky, soutěž Knihorej, Plakát roku, …). Založili jsme tradici „týdnů čtení dětem“ v České republice. A co nás nejvíce těší? Že si myšlenka Celé Česko čte dětem žije již svým vlastním životem.

2. Tiskárna FINIDR spolupracuje s CČČD čtyři roky, jak byste spolupráci s námi popsala?

Za spolupráci se společností FINIDR jsme opravdu velmi vděční. Zvláštní poděkování patří generálnímu řediteli panu Jaroslavu Drahošovi, kterého bych bez nadsázky nazvala naším dvorním mecenášem. Tiskárna FINIDR pro nás nezištně tiskne všechny propagační materiály jako jsou plakáty, letáky, brožury, záložky do knih, a další.

3. Každoročně pořádáte několik desítek krásných akcí pro děti – Týden čtení dětem, účastníte se knižních veletrhů, festivalů, organizujete čtení dětem v nemocnicích, pořádáte soutěže, semináře, konference, sbírky knih, natáčíte TV i rádio spoty. Celkem se do Vaší kampaně zapojilo více než 1800 škol, školek, mateřských center, knihoven, nemocnic, psychologických poraden... Jak velký je Váš organizační tým? Otázka, jestli je práce náročná, je při výčtu jen části Vašich aktivit, asi zbytečná…

Podařilo se mi vytvořit výborný pracovní tým lidí (který mimochodem čítá 3 osoby), kteří si zvykli na můj styl práce, funguje nám to a věřím, že dokážeme velké věci. Pomáhá nám také pět desítek regionálních koordinátorů, dobrovolníků, kteří šíří ideje Celé Česko čte dětem do různých koutů České republiky. Téměř stovka dobrovolníků nám pomáhá v rámci jednotlivých projektů. Například jako předčítači dětem v nemocnicích nebo jako pomocníci při organizaci akcí.

4. Jaké jsou cíle Vaší organizace, kam směřujete?

Naše cíle jsou od prvního dne existence CČČD stále stejné. Chceme oslovit co nejširší veřejnost, zaujmout co nejvíce rodičů, učitelů a dalších dospělých z nejbližšího okolí dítěte. Chceme se dostat do co největšího počtu domácností, škol, školek, mateřských center, ambulancí lékařů, psychologických poraden atd. Proto vedeme jak osvětovou, tak mediální kampaň. CČČD je největší kampaní na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti v ČR. My neříkáme Jdi a čti si!, ale Pojď, budu Ti číst.

5. Tiskárna FINIDR je jen jedním ze sponzorů. Kdo patří mezi Vaše spolupracující firmy?

Aktuálně k našim hlavním a nejdéle spolupracujícím sponzorům a partnerům patří společnosti SMS finanční poradenství, a. s., OMV Česká republika s. r. o. a DHL. Hlavním partnerem pro věcné dary je dlouhodobě právě společnost FINIDR, s. r. o. Činnost a projektové aktivity naší společnosti podporují i další partneři pro věcné dary, média, knižní nakladatelství a vydavatelství po celé ČR. Závěrem bych také chtěla dodat, že obrovské díky patří také individuálním dárcům.

6. Vaše organizace je vlastně plně odkázána na libovůli a možnosti sponzorů, protože v České republice stát aktivity tohoto charakteru nepodporuje. Proč to v ČR nejde jako v Polsku, kde vlastně myšlenka čtení dětem vznikla „Cała Polska czyta dzieciom“ a kde finance na takovéto projekty jsou?

Neustálé shánění finančních prostředků je velmi náročný a v podstatě nekonečný proces. Jsme plně odkázání na granty ministerstev, měst a obcí a poté na firemní a individuální dárce, bez nichž by naše organizace nemohla fungovat.

7. Tiskárna FINIDR i CČČD sídlí v Českém Těšíně. Co pro Vás toto město znamená?

Měla jsem možnost s manželem a dětmi vícekrát opustit Těšínské Slezsko, ale nikdy jsem to neudělala. Mám tady velmi silné vazby na lidi, kteří jsou pro mě v životě nesmírně důležití.

8. V jednom rozhovoru jste mimo jiné uvedla, že kniha sbližuje. Jak to dokáže?

Ano, kniha sbližuje. Předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování. Nejde ovšem jen o čtení, jde o mnohem více. O emoce, o pohlazení. O pocit dítěte, že je důležité a milované. Čtení dětem je neokázalým projevem lásky, kterou každý z nás tolik potřebuje. Díky společnému čtení se budují pevné vazby v rodině a rodina sdílí společný prostor a čas, což je dnes, v době virtuálních „členů rodiny“, jako jsou počítače, televizory nebo mobily, podstatná věc. Dlouhé a šťastné dětství je klíčem k celému dospělému životu člověka.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám v osobním životě a také v další činnosti CČČD hodně úspěchů, pohody a dobré nálady.